Propozice závodu

Trasa závodu – dospělí

https://jentak-race.cz/wp-content/uploads/2024/05/trasa-dospeli-s-cisly-prekazek.jpg

trasa závodu – děti

https://jentak-race.cz/wp-content/uploads/2024/05/trasa-deti-s-cisly-prekazek-2024.jpg

Obecné

 • Délka tratě přibližně 4,5 km.
 • Délka tratě pro kategorii děti 6-10 let – přibližně 800 m.
 • Délka tratě pro kategorii děti 11-14 let – přibližně 1600 m.
 • Limit účastníků je pořadatelem stanoven na 75 osob v kategorii jednotlivců, 20 týmů a 75 dětí (součet obou kategorií), pokud pořadatel nestanoví jinak,
 • Závodů se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní závodníci.
 • Vítězové budou vyhlášeni v kategoriích: muži, ženy, děti 6-10 let (mladší řešíme individuálně), 11-14 let, družstva a dále v podkategorii: věk nad 40 let (ženy/muži).
 • V závodu jednotlivců a družstev je povolena registrace pouze osob starších 15. let.
 • Závodníci do 17 let věku má povinnost předložit souhlas zákonného zástupce s účastí na závodu.
 • V závodě tříčlenných týmů musí být registrována alespoň jedna žena.
 • Každý závodník si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklé při účasti v závodě.
 • Každý závodník je povinen dodržovat z.č. 361/2000 Sb. o silničním provozu. Trasa vede přes přechod pro chodce a částečně po cyklostezce, a to za provozu (bude zajištěn pořadatelskou službou). Trať kategorie dětí bude organizovaná pouze v prostoru zámeckého parku.
 • Účast v závodě je na vlastní riziko. Na samotných závodnících leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické připravenosti a schopnosti absolvovat závod.
 • Všichni závodníci (mimo kategorie dětí) musí být plavci.
 • Každý závodník prohlašuje, že se akce účastní dobrovolně.
 • Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky.
 • Každý závodník je povinen při prezenci na místě závodu vyplnit, podepsat a odevzdat pořadateli čestné prohlášení o seznámení se s pravidly závodu. V kategorii dětí má tuto povinnost zákonný zástupce.
 • Prezence na místě závodu bude ukončena 20 minut před startem jednotlivého závodu.
 • Každý závodník obdrží při registraci elektronický čip k měření času, který je potřeba odevzdat bezprostředně po dokončení závodu pořadateli.
 • Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou v souvislosti s účastí v závodě nebo jeho sledováním.
 • Pořadatel nezodpovídá za odložené věci.
 • Každý účastník je povinen mít uzavřeno zdravotní pojištění na dobu závodu pro případné ošetření záchrannou službou nebo hospitalizaci.
 • Účastníci závodu souhlasí se vzletem a kamerovým záznamem dronu.
 • Veškeré fotky i video záběry pořízené během závodu mohou být pořadatelem použity k vlastní propagaci bez nároku na honorář.
 • Účastníci závodu souhlasí se zpracováním osobních údajů, zveřejněním soupisky a výsledkové listiny.
 • Žádné z rozhodnutí pořadatelů nepodléhá soudnímu přezkumu. Každý účastník závodu se musí řídit pokyny pořadatelů, dobrovolníků a rozhodčích, a to i v případě jejich výzvy opustit trasu závodu a nepokračovat v něm.
 • Každý účastník je povinen přečíst a respektovat důležité informace a pokyny, které pořadatel zveřejní před závodem na svých internetových stránkách.
 • Ceny vítězům jsou předávány pouze v den závodu po jeho ukončení. Ceny nejsou právně vymahatelné.
 • V případě mimořádně nepříznivých povětrnostních podmínek nebo z jiných závažných důvodů může organizátor závod zrušit bez náhrady a to nejpozději 1 den před jeho konáním. O tomto kroku bude závodníky informovat elektronickou korespondencí a zveřejněním informace na webových stránkách akce.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo změn a chyb v programu a propozicích.

Registrace

 • Pořadatel má právo přerušit nebo uzavřít registraci bez předchozího oznámení.
 • Registrace je možná pouze formou registračního formuláře dostupného na webových stránkách pořadatele nebo na místě v den závodu.
 • Registrace je považována za platnou až po jejím zaplacení, a to částkou platnou v den platby, která je v plné výši připsána na účet pořadatele.
 • Registrační poplatek potvrzený účastníkem v objednávce je konečný a nelze ho převést na jinou osobu.
 • Jednotliví závodníci se mohou registrovat jak v závodu jednotlivců, tak i v závodu týmů. Startovné se platí zvlášť pro jednotlivé kategorie.
 • O stornování registrace a refundaci startovního poplatku lze zažádat nejpozději 7 dní před závodem na email, či telefon pořadatele.
 • V případě včasného doručení žádosti o stornování registrace vrátí pořadatel závodníkovi startovní poplatek snížený o administrativní poplatek, který činí 50 Kč.
 • Při podání žádosti o stornování registrace po výše uvedeném termínu již nebude refundace startovního poplatku provedena. Poplatek propadá bez náhrady pořadateli, který celou částku převede na účet Nadace policistů a hasičů.
 • Kontaktní telefon v případě problémů s registrací: 603 158 046

Pravidla pro absolvování závodu a překonání překážek

 • Závodníci soutěží v duchu fair-play.
 • Závodník se po dobu závodu nesmí dostat mimo vyznačenou trať. V opačném případě bude diskvalifikován.
 • Pomalejší závodník musí uvolnit dráhu rychlejšímu závodníkovi a umožnit mu bezpečné předběhnutí.
 • Každý závodník musí učinit alespoň jeden pokus o překonání překážky.
 • Každý závodník má pro překonání překážky 3 pokusy. Po vyčerpání třetího pokusu musí absolvovat trestnou část závodu (10 angličáků, kategorie dětí – 10 dřepů).
 • Družstvu je započítán čas posledního člena týmu.
 • V kategorii družstev musí překonat překážky všichni členi týmu. Při nesplnění musí trest absolvovat všichni členi týmu (10 angličáků).
 • Před závodem ani v jeho průběhu nesmí závodník požít alkoholické, návykové nebo jiné omamné látky.
 • Závodníci startují chronologicky dle startovních čísel po osmičlenných skupinách s dvouminutovým odstupem. V dětské kategorii start po osmičlenných skupinách, s tříminutovým odstupem. Každý závodník musí být včas připraven ve startovním prostoru. Závodník, který nebude připraven v době svého startu, bude bez náhrady diskvalifikován.
 • V závodu týmů se startuje chronologicky dle startovních čísel týmů. Týmy vybíhají jednotlivě s dvouminutovým odstupem. Každý tým musí být včas připraven ve startovním prostoru. Tým, který nebude připraven v době svého startu, bude bez náhrady diskvalifikován.
 • Pokud závodník ukončí závod před dosažením cíle, musí okamžitě opustit trať a pokud možno bez prodlení se dostavit k nejbližšímu stanovišti rozhodčího.
 • Každý závodník je povinen bezprostředně po dokončení závodu odevzdat (vrátit) pořadateli elektronický čip!

Doporučený závodní oděv

Doporučujeme sportovní (ochranné) rukavice, pevnou obuv a oblečení, které můžete po závodu vyhodit.  V závodě týmů je dobré mít oděv s názvy nebo logy týmu. Čisté oblečení na převlečení je fajn mít s sebou.


Ochrana zdraví

Organizátor závodníkům doporučuje použít ochranné pomůcky (přilba, rukavice, pevná obuv, chrániče kloubů, páteře apod.) a nechává na každém závodníkovi zvážení výše osobního rizika a jeho rozhodnutí, zda ochranné pomůcky použije. Jako prevence proti úrazu je vhodné mít sundané veškeré šperky. Dále organizátor doporučuje připojistit se před závodem pro případ úrazu.